التواصل

العربی

ورق های فشرده عدل اصفهان (بست وود)

کارخانه: نجف آباد- شهرک صنعتی شماره 2 
تلفن کارخانه: 03142696373
فاکس: 03142696371  
مدیر عامل: مرتضی عادل نیا

 

E-mail: info@bestwoodmdf.ir   -   info@bestwoods.ir